in

Vlada podrobneje opredelila pomoč kmetijstvu zaradi višjih cen energentov

Kot so po dopisni seji v četrtek pozno zvečer spomnili v vladnem uradu za komuniciranje, je zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu med drugim določil začasne ukrepe na področju kmetijstva, vlada pa je z odlokom predpisala podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.

Odlok tako določa, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev finančnega nadomestila poleg pogojev, opredeljenih v omenjenem zakonu, izpolnjevati še nekatere druge.

Na dan uveljavitve odloka tako ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; imeti mora poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in sicer v višini, ki presega 50 evrov; za nakazilo dodeljenih sredstev pa mora imeti odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Odlok ureja tudi podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila ter pogoje in način morebitnega vračila finančnega nadomestila, če nista izpolnjena pogoja, določena v zakonu.

Informativna odločba v 30 dneh

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka, v 30 dneh po njegovi uveljavitvi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu, ki ga je vlada na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu sprejela v sredo, medtem določa podrobnejše pogoje, upravičence in postopek dodelitve enkratnega finančnega nadomestila v čebelarstvu, so spomnili v agenciji za kmetijske trge.

Do pomoči so upravičene fizične ali pravne osebe, ki so bile 5. marca 2022 vpisane v centralni register čebelnjakov in so imele 30. junija 2021 v centralnem registru čebelnjakov prijavljeno najmanj eno čebeljo družino.

Tudi ti čebelarji na dan uveljavitve odloka ne smejo biti v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; poravnane morajo imeti zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov; za nakazilo dodeljenih sredstev pa morajo imeti odprt transakcijski račun.

Glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec sporočil od 30. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021.

Glede na zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki je v veljavi od 5. marca, bo za ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu, predvidenih 32 milijonov evrov.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, teh je okoli 56.000, bodo prejeli nadomestilo v obliki plačila na hektar glede na vrsto rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in za njivske površine 105 evrov. Pomoč bo dobilo približno 11.000 čebelarjev, na čebeljo družino bodo dobili pet evrov.

Ker je ukrep zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu splošen ukrep, veljajo zanj enaki pogoji kot za ukrepe na področju gospodarstva, torej da bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil letos v primerjavi z lani narasli za več kot 40 odstotkov ter da višina nadomestila letos ne sme presegati 60 odstotkov zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil v primerjavi z letom 2021.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so opozorili, da morajo potencialni upravičenci, ki želijo uveljaviti pomoč za gospodarstvo in ne finančnega nadomestila za kmetijstvo, obvezno vložiti ugovor na prejeto informativno odločbo, saj se pomoč za gospodarstvo in finančno nadomestilo za kmetijstvo izključujeta.