in

V Sloveniji leta 2020 reciklirali 59 odstotkov komunalnih odpadkov

Oba omenjena podatka sta precej nad povprečjem EU. V uniji je bilo povprečje leta 2020 pri 47,8 odstotka za komunalne odpadke, za odpadke brez mineralnih pa je bil zadnji podatek na voljo za leto 2018, ko je bilo v povprečju recikliranih 55 odstotkov teh odpadkov.

Količina nastalih komunalnih odpadkov se je leta 2020 v Sloveniji sicer nekoliko znižala in je znašala 489 kilogramov na prebivalca. S tem je bila Slovenija pod povprečjem EU, ki je bilo leta 2020 pri 505 kilogramih na prebivalca.

Prav tako so se, ob izvzetju mineralnih odpadkov, zmanjšale količine nastalih odpadkov na enoto BDP. Teh je nastalo 72 kilogramov na 1000 evrov.

V primerjavi z 2019 se je za 0,2 odstotne točke znižal delež odpadkov na domačo porabo snovi, v katere niso bili zajeti mineralni odpadki; znašal je 10,9 odstotka. Količina odpadne hrane pa se je v 2020 povečala in je znašala 144.000 ton, kar je dva odstotka več kot leto prej.

Po posamičnih vrstah odpadkov so za leto 2020 na voljo podatki o recikliranju biološko razgradljivih odpadkov; recikliranih je bilo 69,9 kilogramov teh odpadkov na prebivalca. Količina recikliranja biološko razgradljivih odpadkov se je s tem precej znižala in vrnila na raven iz 2016.

Prav tako je jasno, da je stopnja predelave gradbenih odpadkov v Sloveniji v tem letu znašala 93 odstotkov, kar je po oceni statističnega urada visok delež.

Pri preostalih odpadkih se podatki nanašajo na leto 2019. Stopnja reciklirane odpadne embalaže se je leta 2019 tako znižala za 0,7 odstotne točke na 67,1 odstotka, vseeno pa je bila za 2,3 odstotne točke višja od povprečja EU.

Stopnja reciklirane odpadne plastične embalaže ostaja na relativno nizki ravni, leta 2019 je znašala 50,3 odstotka. V primerjavi z letom 2016 se je znižala za 11,7 odstotne točke, vendar pa je bila še vedno višja od povprečja EU, ki je v 2019 znašalo 41 odstotkov.

Tudi stopnja recikliranja odpadne lesene embalaže se je znižala in je znašala 22,2 odstotkov. Stopnja recikliranja e-odpadkov pa se je zvišala, kar je po oceni statističnega urada ob naraščanju količin teh odpadkov spodbudno. Leta 2019 je znašala 37 odstotkov, kar je bilo 1,9 odstotne točke manj od povprečja EU leto prej.