in

#GFP Šola s kar štirimi programi s splošno maturo

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2022/23 tako kot v letošnjem vpisovali dijake v štiri gimnazijske programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo, športni oddelek gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

Športni oddelek

V športni oddelek gimnazije smo dijake v šolskem letu 2021/22 vpisali prvič. Program je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. V športni oddelek gimnazije se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. V oddelku je od 18 do 22 dijakov, ki jim pomagajo športni in pedagoški koordinator ter razrednik, ki ima izkušnje pri delu s športniki. Imajo individualno prilagojen urnik glede na treninge, dodatne individualne ure učne pomoči, izobraževanje na daljavo, možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici, individualno obravnavo s fizioterapevtom in sodelovanje s psihologom. Dijaki, ki se želijo vpisati v športni oddelek, morajo biti registrirani športniki.


Univerzalni program gimnazije

Program gimnazije je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni, kot tudi tistim, ki jih zanimajo jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebno motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju.


Ekonomska gimnazija

Ekonomska gimnazija je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike v primerjavi z gimnazijskim programom so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. Program usposablja za študij, delo in življenje. Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo. Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.


Športni oddelek ekonomske gimnazije

Program ekonomska gimnazija – športni oddelek je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru različnih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti, podobno kot pri programu športni oddelek gimnazije, tudi prilagoditve so identične. Na Gimnaziji Franceta Prešerna imamo športni oddelek v ekonomski gimnaziji že več kot desetletje in je edini pravi športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji.


Uspešni na maturi

Gimnazijci splošne gimnazije so bili na maturi 2021 zelo uspešni, saj so jo opravili stoodstotno. Ekonomski gimnazijci pa so bili več kot devetdesetodstotno uspešni, kar močno presega slovensko povprečje.


Lažje prehajanje med programi

Ker se na šoli dijaki izobražujejo v štirih gimnazijskih programih, je tudi prehajanje med programi lažje. Pogosto so tudi dejavnosti določenega programa omogočene dijakom drugih programov.

Poklici se nenehno spreminjajo, izumirajo in nastajajo novi, zato je toliko pomembneje, da mladi pridobijo čim več spretnosti, veščin, čim širše znanje, ki jim bo v pomoč pri prilagajanju, saj se danes izobražujejo za poklice, ki jih še niti ne poznamo. In prav gotovo današnje generacije v svojem življenju ne bodo opravljale enega poklica. Zato prav gimnazija s svojo širino in intelektualno globino omogoča fleksibilnost, ki bo v prihodnosti nepogrešljiva.